2022

02.07.2022: PawsomeDogs: Second Chance 2 Platz 3 (Pf0/V1) Note V

01.07.2022: PawsomeDogs: A2 Platz 5 (Pf2/V0) Note SG

11.06.2022: PawsomeDogs: A2 Platz 6 (Pf1/V0) Note V

11.06.2022: PawsomeDogs: Second Chance 2 Platz 3 (Pf0/V0) Note V

07.05.2022: VfH Ma.-Seckenheim: A2 Platz 4 (Pf2/V0) Note SG

07.05.2022: VfH Ma.-Seckenheim: Spiel 1/2 Platz 10 (Pf0/V1) Note V

01.04.2022: PawsomeDogs: Second Chance 2 Platz 3 (Pf1/V0) Note V

01.04.2022: PawsomeDogs: A2 Platz 3 (Pf1/V0) Note V

01.03.2022: CASD Award of Merit 2021 Agility A2 Rüden Platz 1

2021

11.12.2021: WorkingDogs Friedrichthal: Spiel 1+2 Platz 7 (Pf0/V1) Note V

11.12.2021: WorkingDogs Friedrichthal: A2 Platz 4 (Pf1/V0) Note V

10.12.2021: WorkingDogs Friedrichthal: Second Chance 2 Platz 3 (Pf1/V1) Note SG

02.10.2021: PawsomeDogs: A2 Platz 2 (PF1/V2) Note SG

01.10.2021 WorkingDogs Friedrichthal: Second Chance 2 Platz 3 (Pf0/V1) Note V

17.07.2021 PawsomeDogs: Spiel 2 Platz 4 (PF0/V0) Note V

17.07.2021 PawsomeDogs: A2 Platz 9 (PF0/V1) Note V

21.02.2021: CASD Award of Merit  2020 Agility A2 Rüden Platz 4

2020

25.10.2020: A2 Platz 2 (PF0/V0) Note V

15.02.2020: Spiel 1/2 Platz 6 (PFo/V0) Note V

11.02.2020: CASD Award of Merit 2019 Agility A1 Rüden Platz 2

11.02.2020: CASD Award of Merit  2019 Agility A2 Rüden Platz 2

2019

27.09.2019:  A2 Platz 2 (PF1/V0) Note V

22.09.2019: Spiel 1/2 (PF0/ V1) Note V

21.09.2019:  A1 Platz 1 (PF0/ V0) Note V

08.09.2019: Spiel 1/2 (PF1) Note V

24.08.2019: Jumping 1 Platz 3 (V1) Note V

23.06.2019: A1 Platz 5 (PF1/ V1) Note SG

20.06.2019: A1 Platz 5 (PF1/ V1) Note SG

11.02.2019: CASD Award of Merit Agility A1 Rüden Platz 2

12.01.2019: CASD Agility-Titel AJ1

11.01.2019: A1 Platz 5 (PF 1/ V1) Note SG

06.01.2019: A1 Platz 3 (PF 1/V 1) Note SG

06.01.2019: Jumping 1 Platz 2 (PF 0/ V 1) Note V

05.01.2019: Jumping 1 Platz 4 (PF 0/ V1) Note V

2018

24.06.2018: A1 Platz 5  (PF 0/ V 2) Note SG

15.04.2018: A1 Platz 10 (PF 2/ V 1) Note o.B.

13.03.2018: CASD Agility-Titel AA1

 10.03.2018: A1 Platz 2 (PF 0/ V 0) Note V

 24.02.2018: A1 Platz 4 (PF 0/ V 0) Note V

04.02.2018: A1 Platz 5 (PF 0/ V 0) Note V

06.01.2018: A1 Platz 4 (PF 2/ V 2) Note G          

2017

CASD-Agility 1  Rüden (AA1) Platz 4

15.10.2017: A1 Platz 2 (PF 0/ V 1) Note V

24.09.2017: A1 Platz 2 (PF 0/ V 0) Note V

16.09.2017: A1 Platz 6 (PF 1/ V2) Note o.B.

27.08.2017: A1 Platz 9 (PF 1/ V2) Note SG